ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปฐมนิทศนักเรียนเข้าใหม่และผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่

นอนุบาล , ประถมศึกษาปีที่ ๑, มัธยมศึกษาปีที่ ๑, มัธยมศึกษาปีที่ ๔ และนักเรียนที่ย้ายเข้ามาเรียนระหว่..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตรชินสาสมาธิ

ณะครูสายชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล๔(เพาะชำ)เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตรชินสาสมาธิ เพื่..

แจ้งกำหนดการเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567

พบกันวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. ณ เทอร์มินิล ฮออล ชั้น 4 ศูนย์การค้า..

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2567

พบกันวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. ณ เทอร์มินิล ฮออล ชั้น 4 ศูนย์การค้า..

รายงานผลการประเมินคุณภาพ (National Test :NT)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึก..

ขอเเสดงความยินดีกับโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) มีผลคะเเนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครู สู่การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learn..

วันพฤหัสที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ คณะครู โรงเรียนเทศบาล ๔(เพาะชำ) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒน..

ภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตรชินสาสมาธิ

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล๔(เพาะชำ)เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตรชินสาสมาธิ เพื..

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่และผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่

ชั้นอนุบาล , ประถมศึกษาปีที่ ๑, มัธยมศึกษาปีที่ ๑, มัธยมศึกษาปีที่ ๔ และนักเรียนที่ย้ายเข้ามาเรียนระ..

พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรยุวสมาธิ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรยุวสมาธิกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการอบรมค..

ครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE

วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันคล้ายวันปร..

หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ด้านวิชาชีพ)

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 โครงการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นมั..

ประชุมนิเทศ ติดตามผลตามบันทึกข้อตกลง MOU โรงเรียนเทศบาล ๔(เพาะชำ)เเละวิทยาลัยอาช..

การประชุมนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษา หลักสูตรระยะสั้น ตามบันทึกข้อตกลง MOU พร้อมทั้งวางแผน แนวทาง ก..