ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน เทศบาล ๔ (เพาะชำ)
ที่ตั้ง 263 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 - 244136
โทรสาร 044 - 244022
ชื่อเว็บไซต์ https://www.tor4.ac.th
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
สังกัด เทศบาลนครนครราชสีมา
กระทรวงต้นสังกัด มหาดไทย/Ministry of Interior
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อ.1 - ม.6
จำนวนนักเรียนชาย 1,305
จำนวนนักเรียนหญิง 1,147
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,452
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 95
ชื่อผู้อำนวยการ นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล