ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)  สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อปีงบประมาณ 2519 คณะเทศมนตรีนำโดย นายพินิจ เดชะศิริ นายกเทศมนตรี มีดำริที่จะสร้างโรงเรียนเทศบาลขึ้นมาอีก 1 แห่ง โดยเหตุผลว่า โรงเรียนในสังกัดเทศบาลได้รับความนิยมมากขึ้น โรงเรียนที่มีอยู่เดิม 3 แห่ง ไม่เพียงพอที่จะรองรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้น จึงพิจารณาเลือกสถานที่ริมถนนมิตรภาพ ใกล้กับสามแยกมิตรภาพ -หนองคาย ตรงข้ามกับสถานเพาะชำกล้าไม้ของเทศบาลติดกับลำตะคอง ซึ่งเป็นสวนสาธารณะเดิมเป็นที่ทิ้งขยะของเทศบาล ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 10 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครราชสีมา (ในขณะนั้น) ขึ้นเป็นแห่งที่ 4  และใช้ชื่อลำดับของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และตั้งชื่อโณงเรียนตามลำดับและสถานี่ตั้ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) โดยมีประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่   ............... พ.ศ. 2519 และมอบหมายให้      เป็นครูใหญ่คนแรก โดยเริ่มต้นจัดการศึกษาในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา ในปี การศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา มีนโยบายขยายโอกาสในการจัดการศึกษา จึงเริ่มรับรักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จนประทั่งในปี การศึกษา ...... โรงเรียนได้เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จึงได้ทำความร่วมมือในการจัดการศึกษา กับ กรมอาชีวศึกษา จัดการศึกษาในหลักสูตรคู่ขนาน ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการหลักสูตร ทวิศึกษา โดยนักเรียนที่เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะได้รับวุฒิการศึกษาทั้ง วุฒิ ม.6 และ วุฒิ ปวช.ไปพร้อมกัน