ปรัชญา คำขวัญ คติพจน์ ประจำโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน
มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน
มีทักษะทางวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ
 

คำขวัญของโรงเรียน
เพาะชำเมล็ดพันธ์ทางปัญญา เติบโตสู่ต้นกล้าของสังคม

คติพจน์ประจำโรงเรียน

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา 
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี