ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


ความหมายของตราสัญญลักษณ์โรงเรียน
ดวงตราวงกลม ภายในเป็นรูปใบเสมา อันหมายถึง เมืองเสมา หรือ เมืองนครราชสีมา 
ภายในใบเสมาเป็นรูปอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี
หรือคุณย่าโม สตรีผู้กล้าอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของชาวเมืองโคราช
ภายในวงกลมเป็นพื้นสีเขียว ภายนอกเป็นพื้นสีส้ม
หมายถึง สี เขียว-แสด เป็นสีประจำโรงเรียน 
ในวงกลมบนมีชื่อโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
ในวงกลมด้านล่างมีชื่อเทศบาลนครนครราชสีมา
ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา
คั่นระหว่างสองชื่อด้วยลายดอกพิกุลทั้งสองด้าน