ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นปีบ ชื่อวิทยาศาสตร์ Millingtonia hortensis
  1. ต้นปีบและดอกปีบ เป็นสัญลักษณ์มงคลของโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)  โดยความหมายของต้นไม้ชนิดนี้ คือ เป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่นแก่ชีวิต และดอกปีบยังเป็นยาอายุวัฒนะ ซึ่งเปรียบเสมือนครูบาอาจารย์ที่ให้การดูแลอบรมบ่มนิสัยให้ความรู้ สั่งสอนและส่งเสริมการเรียนรู้แก่ศิษย์ ให้มีความรู้ติดตัว สามารถนำความรู้ไปให้ทำมาหากินได้ตลอดไป ต้นปีบเป็นต้นไม้ที่โตเร็ว เกิดขึ้นได้ในป่าทุกชนิด สามารถช่วยสร้างเสริมธรรมชาติที่ชุบและดำรงชีวิตให้แก่มวลมนุษย์ตลอดกาล เช่นเดียวกับโรงเรียนเทศบาล ถ (เพาะชำ) ที่จะเป็นสถานศึกษาอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์จากรุ่นสู่รุ่น อันจะยังความเจิญแก่สังคมตลอดไป