พระพุทธรูปประจำโรงเรียน


พระศุภวุฒิพุทธมงคล
ประดิษฐานอยู่บริเวณ ซุ้มพระพุทธรูปประจำโรงเรียน บริเวณด้านซ้ายมือของประตูทางเข้าหน้าโรงเรียน
เพื่อเป็นที่สักการะบูชา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)

บทสวดมนต์บูชา พระศุภวุฒิพุทธมงคล
สักกัตวา พุทธะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง
วะรัง หิตัง เทวะมะนุสสานัง พุทธะเตเชนะ

โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ ทุกขา วูปะสะเมนตุ เมฯ