คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
 
นายธีระพงษ์  อโณทัยไพบูลย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายชัยวัฒน์  วงศ์เบญจรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร้อยตำรวจเอกโมยิน ฉ่อกระโทก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวณภัทรพร อินทรานุปกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายไตรรงค์  คัมภีร์พงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสมยศ  ศรีเกาะ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายศักดิ์เดช  กองสูงเนิน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายคณพศ  จินตวิชรุจ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

พระครูภัทรวิสุทธิคุณ

(สมบูรณ์ ฐานะธมฺโม)

ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พระมหาสุรกานต์ เตชปุญฺโญ
ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสุพจน์ ไทยสมัคร ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวลักขณา  ครูขุนทด   ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวจิดาภา  พงษ์พิมาย ผู้แทนครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายพุทธรัตน์  นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน