วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และ กลยุทธ์

วิสัยทัศน์ (VISION)
“โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) จัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใช้แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม”    

พันธกิจ (Mission) 
1.  จัดหาและพัฒนาคุณภาพปัจจัยที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2.  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.  ส่งเสริมและพัฒนาให้คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพครู

กลยุทธ์ที่ 1.1  จัดหาครูที่มีความสามารถในการปฏิบัติการสอนในวิชาที่รับผิดชอบได้
กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครู
กลยุทธ์ที่ 1.3  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู กับนักเรียน และผู้ปกครอง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาความพร้อมของสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้และการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 2.1 จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2.2 จัดหาวัสดุสำนักงานให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 3.1  พัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านการเขียนและการพูด
กลยุทธ์ที่ 3.2  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น
กลยุทธ์ที่ 3.3  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
กลยุทธ์ที่ 3.4  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
กลยุทธ์ที่ 3.5  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 3.6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง และปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์ที่ 4.1  จัดการเรียนการสอนตามความต้องการของท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 4.2  จัดการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน