บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางสาววิชุดา  ดื่มพุดทรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
( เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี )
นางสาวณัฎฐพร  ของโคกกรวด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
( เจ้าหน้าที่ธุรการ )
นางสาวอัจฉรา   เริงสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
( เจ้าหน้าที่พัสดุ )
นางสาวสุธาสินี  เรียบสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
( เจ้าหน้าที่พัสดุ )