ครูผู้สอน

นางพัชรี  ศิริเจริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
( ฝ่ายบริหารบุคคล )
นางสลิษา  เอี้ยงแสนเมือง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
( ฝ่ายบริหารงบประมาณ )
นางธนิดา  ภูมิมาณัฐ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
( ฝ่ายบริหารวิชาการ )
นายศตพล  จิรกฤตกุลธน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
( ฝ่ายบริหารทั่วไป )
นายณพชร  ชุณหโอภาส
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
( ฝ่ายกิจการนักเรียน )
นางกองแพง   ทองเหลือง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
( หัวหน้าระดับชั้นอนุบาล )
นางอารยา    เกียรตินอก
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1 )
นางสาวพรทิวา   ชุติมันตานนท์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2 )
นางสาวรสิตา   ขุนสันเทียะ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1 )
Mr.Rhenmar Estanol  Blabagno
ครูชาวต่างชาติ
นางสาวจิรนันท์  จันทร์กลิ่น
ครูจ้างเหมาบริการงานสอน
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 )
นางกองแพง   ทองเหลือง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2 )
นางสาวรวิวรรณ    นันทนาศิริ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้นอนุบาล 3 )
นางเทียมใจ  ศุภมาตร
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
( หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ป.1-3 )
นางสาววรัญญา  กลิ่นจันทน์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 )
นางอุบลวรรณ  หาญณรงค์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 )
นางเทียมใจ  ศุภมาตร
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 )
นางสาวธีราพร  อักษรานันท์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 )
นางธัญชนก  เสาร่ม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 )
นางปีย์รดา  บุตรศรีภูมิ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 )
นางสาวกิตติมา  ทองบ่อ
ครู
( ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น )
นางสาวณัฐภัทร์  ขิงโพธิ์
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
( ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น )
นางสาวณัฐพร  ชัยชินพันธุ์
ครูจ้างเหมาบริการงานสอน
( ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น )
Mr.Lord   Almighty T.Reyes
ครูชาวต่างชาติ
( ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น )
นางสาวทองย้อย  ช่างเกวียน
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
( หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-6 )
นางเกษริน  วนาภรณ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 )
นางสาววิภานุช  ใสเหลื่อม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 )
นางสาวทองย้อย  ช่างเกวียน
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 )
นายชัยวัฒน์  พวงสมบัติ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 )
นางสาวจิดาภา  พงษ์พิมาย
ครู
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 )
นางสาวจิราพร  วรศิริ
ครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 )
นางสาวสุภารัตน์  คลังพลอย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 )
นางจุฑารัตน์  วงษาครบุรี
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 )
นางสลิษา  เอี้ยงแสนเมือง
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
( ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย )
นางพัชรี  ศิริเจริญ
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
( ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย )
นางธนิดา  ภูมิมาณัฐ
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
( ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย )
นางสาวธัญธิตา  แก้วมิ่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
( ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย )
นางบุษรากร  ทิมะวงศ์
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
( ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย )
นางศรุภา  บุญจรัสภิญโญ
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
( ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย )
นางสาวจันทร์เพ็ญ   ทศพรแอบเพ็ชร
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
( ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย )
นางสาวมณฑา  กองสูงเนิน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
( หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 )
นายคชากฤษณ์  สุขเจริญ
นักวิชาการศึกษา
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 )
นางสาววรรณวรส  ถิ่นเกษม
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 )
นายณพชร  ชุณหโอภาส
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 )
นางสาวศศิธร  อะมะมูล
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 )
นางสาวอภิกัญญา  จันทร์อ่อน
ครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 )
นายศิวกร   เติมทรัพย์
ครูจ้างเหมาบริการงานสอน
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 )
นางสาวสุภาวดี  พิลาคำ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 )
นางสาวปิยนันท์  ศุภเมธานนท์
ผู้ดูแลเด็ก
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 )
นางสาวกัญญาภัค  ศรีทองอุ่น
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 )
นายเกียรติภูมิ    ธนพัฒน์วงษ์
ครูจ้างเหมาบริการงานสอน
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 )
นางเอมอร  มะนาวหวาน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 )
นางสาวสุธีกาญจน์   สุดโสม
ครูจ้างเหมาบริการงานสอน
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 )
นางภาวนา  ชัยชินพันธุ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 )
นายอนุพงศ์   ขวัญบุญจันทร์
ครูจ้างเหมาบริการงานสอน
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 )
นางสาวปรัชญ์ริชา  โวหาร
ครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 )
นางสาวมณฑา  กองสูงเนิน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 )
นางสาวนลินภัสร์  เพ็ชรหมื่นไวย
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 )
นางสาวอชิรชญา   ประทีปเมือง
ครูจ้างเหมาบริการงานสอน
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 )
นางสาววิลาสินี  นคราวนากุล
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 )
นายธนวรรธน์  แทนรินทร์
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 )
นายศราวุธ  ไพจิตร
ครู
( หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 )
นายสานิตย์  ตันสูงเนิน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 [สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกฯ] )
นางสาวณัฏฐา  บุญมี
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 [สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ] )
นายปรเมศวร์  เม่นทอง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 [สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง] )
นายกฤษฎา  เพ่งผล
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 [สาขาวิชาช่างยนต์] )
นางจุติพร  จันทร์เผือก
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 [สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ] )
นางสาวประภัสสร   แรงสุข
ครูจ้างเหมาบริการงานสอน
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 [สาขาวิชาดุริยางคศิลป์] )
นางดวงรัตน์  พวงสมบัติ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 [สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์] )
นางสาวอาภาภรณ์  พร้อมพ่วง
ครู
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 [สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์] )
นางสาวบชกรษ์  ศรีวิบูณร์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 [สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ] )
นางสาววาสนา  แข็งรัมย์
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 [สาขาวิชาดุริยางคศิลป์] )
นางสมจิตร  รักสัตย์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 [สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง] )
นางสาวขวัญใจ  ฤทธิ์จอหอ
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 [สาขาวิชาช่างยนต์] )
นายศตพล  จิรกฤตกุลธน
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 [สาขาวิชาดุริยางคศิลป์] )
นางบุษราคัม  นิยมโมสถ
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 [สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ] )
นายศิริพงษ์  มณีสว่าง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 [สาขาวิชาช่างยนต์] )
นายสรศักดิ์  ขอฟุ้งกลาง
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 [สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง] )