ผู้บริหารสถานศึกษา

นายพุทธรัตน์   นัยวิกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายนิพนธ์  บรรเทากุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
( ฝ่ายบริหารงบประมาณ )
นางสาวอุมาพร   พวงดอกไม้
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
( ฝ่ายบริหารทั่วไป )