ภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตรชินสาสมาธิ

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล๔(เพาะชำ)เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตรชินสาสมาธิ เพื..

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่และผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่

ชั้นอนุบาล , ประถมศึกษาปีที่ ๑, มัธยมศึกษาปีที่ ๑, มัธยมศึกษาปีที่ ๔ และนักเรียนที่ย้ายเข้ามาเรียนระ..

พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรยุวสมาธิ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรยุวสมาธิกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการอบรมค..

ครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE

วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันคล้ายวันปร..

หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ด้านวิชาชีพ)

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 โครงการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นมั..

ประชุมนิเทศ ติดตามผลตามบันทึกข้อตกลง MOU โรงเรียนเทศบาล ๔(เพ..

การประชุมนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษา หลักสูตรระยะสั้น ตามบันทึกข้อตกลง MOU พร้อมทั้งวางแผน แนวทาง ก..

เเข่งขันทักษะวิชาการระดับนานชาติประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เข้าร่วมการเเข่งขันทักษะวิชาการระดับนานชาติประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยเข้..

อบรมการประดิษฐ์หุ่นยนต์กู้ภัย STEM Education

วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ สาขาเตรียมวิศวะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑เเละชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ เข้าร..

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ Junior Scout

วันพุธที่ ๒๘ กุภาพันธ์ ๒๕๖๗ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ Junior Scout ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ..

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

วันศุกร์ที่ ๒๓ กุภาพันธ์ ๒๕๖๗ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ พิธีบายศรี สู่ขวัญและขอขมาครูอาจารย์ แก่นักเรียน..

พิธีมอบทุนการศึกษาามโครงการปัจจัยพื้นฐานฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามโครงการปัจจัยพื้นฐานฯ โดยโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ ภาคเรีย..

ร่วมจัดการแสดงงาน

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ร่วมจัดการแสดงงาน "มหาดไทยภิรมณ์ ชมดนตรีในสวน" บริเวณสวนภายในกระทรวงม..