ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปฐมนิทศนักเรียนเข้าใหม่และผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่

นอนุบาล , ประถมศึกษาปีที่ ๑, มัธยมศึกษาปีที่ ๑, มัธยมศึกษาปีที่ ๔ และนักเรียนที่ย้ายเข้ามาเรียนระหว่..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตรชินสาสมาธิ

ณะครูสายชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล๔(เพาะชำ)เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตรชินสาสมาธิ เพื่..

แจ้งกำหนดการเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567

พบกันวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. ณ เทอร์มินิล ฮออล ชั้น 4 ศูนย์การค้า..

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2567

พบกันวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. ณ เทอร์มินิล ฮออล ชั้น 4 ศูนย์การค้า..

รายงานผลการประเมินคุณภาพ (National Test :NT)ระดับชั้นประถมศึ..

ขอเเสดงความยินดีกับโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) มีผลคะเเนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครู สู่การเรียนรู้เ..

วันพฤหัสที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ คณะครู โรงเรียนเทศบาล ๔(เพาะชำ) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒน..

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ Junior Scout

วันพุธที่ ๒๘ กุภาพันธ์ ๒๕๖๗ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ Junior Scout ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ..

สอบวัดความรู้ความสามารถประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นนพื้นฐานของผ..

วันพุธที่ ๒๘ กุภาพันธ์ ๒๕๖๗ จัดสอบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)

นำเสนอโครงงานสะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.๔

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ การนำเสนอโครงงานสะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.๔ ณ ห้องประชุมตะโกร..

พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรยุวสมาธิ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรยุวสมาธิ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการอบร..

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเทศบาล๔ (เพาะชำ)เป็นตัวแทนของจ..

วันอังคารที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๗ เข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบคัดเลือกระดั..

ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)

วันจันทร์ที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๗ เดินทางเข้าร่วมการเเข่งขันการนำเสนอผลงานชมรมTO BE NUMBER ONE ระดับภาค โครง..