ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการประเมินคุณภาพ (National Test :NT)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา๒๕๖๖ โรงเรียนเทศบาล๔(เพาะชำ)